شرکت حمل و نقل بین المللی  طلایه داران غدیر زنگان 

33794245-50(24)98   --  33794247(24)98 |                                   tgzco1@gmail.com
استخدام حمل و نقل بین المللی
نام: * نام خانوادگی: *
نام پدر: کد ملی: *
دین: شماره شناسنامه:
شماره موبايل: * شماره ثابت:
آدرس ایمیل: *
جنسیت: * وضعیت تاهل: * وضعیت خدمت سربازی:
آدرس کامل منزل: *
مدت سابقه بیمه: تاریخ تولد -- مثل : 01/اردیبهشت/1361: *
سوابق تحصیل:
میزان تحصیلات: * رشته تحصیلی: * نام دانشگاه: از سال: تا سال: معدل کل:
میزان تحصیلات: رشته تحصیلی: نام دانشگاه: از سال: تا سال: معدل کل:
سوابق کار:
نام محل اشتغال: * آخرین سمت: * حقوق دریافتی: * شروع کار: پایان کار: علت قطع همکاری:
نام محل اشتغال: آخرین سمت: حقوق دریافتی: شروع کار: پایان کار: علت قطع همکاری:
نام محل اشتغال: آخرین سمت: حقوق دریافتی: شروع کار: پایان کار: علت قطع همکاری:
نام محل اشتغال: آخرین سمت: حقوق دریافتی: شروع کار: پایان کار: علت قطع همکاری:
آشنایی با زبان انگلیسی: * آشنایی با آفیس: * آشنایی با حمل و نقل بین المللی: *
توضيحات بيشتر:
آپلود فايل: